.

نتیجه ی جستجو — 55 مورد

توسعه دهنده دانش بنیان اتم

در عصر حاضر بسته های نرم افزاری غیر قابل تغییر و یا سخت تغییر،در حال منسوخ شدن می باشند،به عبارتی قدرت نمایی و رقابت نرم افزارها معطوف برتطبیق سریع با نواسانات شرایط مدیریتی مشتریان است. از این رو بررسی و تحقیقات 4 ساله ی خانواده شیوا در حوزه ی الگوی نوین تولید، منتج به خلق و پیاده سازی شیوه ای ترکیبی و انحصاری گردید. نرم افزار اتم Atom نرم افزاری است که در همین راستا تولید شد و در اختیار ...

مباحث کنترل موجودی انبار

  کنترل موجودی عبارت است از جریانی که با توجه به ضمانت اقلام موجود در انبار یک سازمان و تاثیر عواملی همچون زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه برای بخش هایی مانند بخش های عملیاتی تولید، توزیع، فروش و مهندسی در دسترس افراد قرار بگیرد. عوامل مختلفی در کنترل موجودی اهمیت دارند اما از مهم ترین آنها میتوان به میزان سفارش و زمان سفارش اشاره کرد. کنترل موجودی دارای اهداف مشخصی است که عبارت است از ارزیابی و نگهداری سطحی از موجودی هایی که هزینه ...

telegram
Twitter
Google+
Instagram