.

توسعه دهنده دانش بنیان اتم

توسعه دهنده دانش بنیان اتم

در عصر حاضر بسته های نرم افزاری غیر قابل تغییر و یا سخت تغییر،در حال منسوخ شدن می باشند،به عبارتی قدرت نمایی و رقابت نرم افزارها معطوف برتطبیق سریع با نواسانات شرایط مدیریتی مشتریان است. از این رو بررسی و تحقیقات ۴ ساله ی خانواده شیوا در حوزه ی الگوی نوین تولید، منتج به خلق و پیاده سازی شیوه ای ترکیبی و انحصاری گردید. نرم افزار اتم Atom نرم افزاری است که در همین راستا تولید شد و در اختیار تمامی مشتریان و مشترکین گروه نرم افزاری شیوا قرار گرفت تا امکان تغییرات سریع توسط مشترکین را مستقل از واحد طراحی شرکت فراهم آورد. این نرم افزار که در محیط Delphi  طراحی و کدنویسی شده است؛ داراي قابلیت و امکانات منحصر به فردي است که در ذیل به بخشی از آنها اشاره شده است:

+ ساختار کد نویسی به زبان شیوا (برگرفته از زبان Delphi ، C ، Basic)

+ طراحی های مبتنی بر opensource و توسعه پذیر

+ قابلیت کاربري External و به صورت کنسولی

+ محیط Rapid فرم ساز کاربر پسند

+ حاوي کتابخانه دستور العمل قابل ارتقاء و مستقل شامل بیش از ۱۰۰ دستورالعمل و تابع

+ ارتقاء خودکار و همیشگی کتابخانه دستورات بصورت Online

+ وجود جدول Online راهنماي دستورات

+ بهره مندي از محیط طراحی Event گرا

+ بهره مندي از بیش از ۱۰۰  Component، Object  از اشیاء استاندارد دلفی

+ بهره مندي از اشیاء اختصاصی شیوا

+ امکان افزودن اشیاي جدید به تعداد نامحدود و طبقه بندي اشیاي اضافه شده

+ امکان افزودن تمامی اشیاء استاندارد دلفی

+ پشتیبانی مستقیم اشیاء تولید شده از زبان هاي  VB، C# ، Delphi در نگارش های ۲۰۱۲

+ ارتباط با محیط  Rave Reporter

+ تولید بسته به فرمت XML و با قابلیت قفل امنیتی CRC

+ وجود خطا گیر در اجراي کدهاي تولید شده

+ امکان درج اطلاعات شناسنامه بسته تولید شده

+ وجود ده ها کد آماده به منظور آموزش

+ بهره مندي از ابزارهاي ویرایشی استاندارد و راهنماي استفاده در محیط طراحی


تاریخ انتشار: ۹۵/۱۱/۰۳
telegram
Twitter
Google+
Instagram